2017-05-05Kviečiame gausiai dalyvauti  Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmėse, kurios vyks šių metų birželio 25 d. Vilniuje. Tą sekmadienį (birželio 25 d.) Kaišiadorių vyskupijos bažnyčiose pamaldos nevyks įprastomis valandomis, nes kunigai dalyvaus beatifikacijos iškilmėse Vilniuje. Į sostinę iš Kaišiadorių katedros specialiame sarkofage bus atvežtas Garbingojo arkivyskupo kūnas. Iškilmei vadovaus Popiežiaus legatas Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato.
Programa prasidės nuo 12 val., iškilmingos šv. Mišios bus aukojamos 14 val. Katedros aikštėje. Kiekvienas iškilmių dalyvis dovanų gaus specialią piligrimo knygelę, turės galimybę melstis prie būsimojo Palaimintojo relikvijų.
Iš Elektrėnų autobusai nuo bažnyčios išvyks 11 val., sustos aikštelėje prie policijos komisariato ir parduotuvės „Ikiukas“.

Dėl kelionės kreiptis į Eleną Janavičienę, tel.: 865099254

 arba Danutę Sabonienę, tel.: 860138430

2017-04-21


Kaišiadorių vyskupo kvietimas dalyvauti beatifikacijoje
Brangūs broliai ir seserys, Su dideliu džiaugsmu sulaukėme žinios, jog 2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus pripažino Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę ir atvėrė kelią jo paskelbimui Palaimintuoju. Tai nepaprastai svarbus įvykis ne tik mūsų vyskupijai, bet ir visai Lietuvai, nes beatifikacijos iškilmės Lietuvoje bus švenčiamos pirmą kartą. Įvertindamas šio istorinio įvykio svarbą noriu Jus pakviesti gausiai dalyvauti beatifikacijos iškilmėse, kurios vyks šių metų birželio 25 d. Vilniuje. Tą sekmadienį (birželio 25 d.) Kaišiadorių vyskupijos bažnyčiose pamaldos nevyks įprastomis valandomis, nes kunigai dalyvaus beatifikacijos iškilmėse Vilniuje. Į sostinę iš Kaišiadorių katedros specialiame sarkofage bus atvežtas Garbingojo arkivyskupo kūnas. Iškilmei vadovaus Popiežiaus legatas Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato. Dalyvaus ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių vyskupai, kunigai bei tikintieji. Vilniaus katedros aikštė bus suskirstyta sektoriais, kurie atidaromi nuo 10 val. Bus įrengti ekranai, kad stovintys toliau galėtų geriau matyti iškilmę. Programa prasidės nuo 12 val., iškilmingos šv. Mišios bus aukojamos 14 val. Katedros aikštėje. Kiekvienas iškilmių dalyvis dovanų gaus specialią piligrimo knygelę, turės galimybę melstis prie būsimojo Palaimintojo relikvijų. Birželio 26 d. sarkofagas su arkivyskupo Teofiliaus relikvijomis bus parvežtas į Kaišiadorių katedrą ir įdėtas į altorių Palaimintojo garbei skirtoje koplyčioje. Dėl organizuoto dalyvavimo ir registracijos kreipkitės į savo parapijos kleboną, nes pirmenybę turės organizuotos ir užsiregistravusios grupės. Organizuotų grupių registracija tęsiasi iki gegužės 14 dienos. Tad skubėkite registruotis. Daugiau informacijos apie organizuotą piligrimystę į beatifikacijos iškilmes jums suteiks parapijos klebonas. Tikiuosi maldos bendrystėje kartu su jumis rengtis ir drauge džiaugtis Garbingojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio išaukštinimu.


Vysk. Jonas Ivanauskas

2017-04-12

Didysis Velykinis Tridienis

Pamaldų tvarka Velykų Tridienyje Elektrėnų bažnyčioje 

Didysis Ketvirtadienis
 ( balandžio 13 d.) šv. Mišios 
Viešpaties Paskutinės vakarienės atminimui 19 val.

Didysis Penktadienis (balandžio 14 d.)
Kryžiaus kelio stočių apmąstymas 18 val.,
Viešpaties kančios pamaldos 19 val.

Didysis Šeštadienis (balandžio 15 d.) nuo 9 val. kviečiame parapijiečius ateiti asmeniškai pasimelsti prie Kristaus kapo.
Velyknakčio pamaldos 21 val.
(atsinešame Krikšto žvakes ir indelį su vandeniu).

Viešpaties Prisikėlimas - Šv. Velykos (balandžio 16 d.)
Velykų ryto pamaldos 8.00 val

Antra Šv. Velykų diena (balandžio 17 d.) šv. Mišios 10 val.

Kaišiadorių vyskupo prašymu Velykų rinkliava bus skiriama paremti Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmę.


Velykinis Tridienis

Paskutinės Vakarienės Mišiomis prasideda Velykų Tridienis, visų liturginių metų svarbiausias momentas. Šiomis dienomis Bažnyčia susikaupia tyloje, meldžiasi ir medituoja Viešpaties kančios, mirties ir prisikėlimo paslaptį.

Dalyvaudami Didžiojo Ketvirtadienio, Penktadienio ir Velyknakčio apeigose prisiminsime paskutines Jėzaus žemiškojo gyvenimo valandas ir išvysime skaisčią Prisikėlimo šviesą.      Jeigu Krizmos Mišiose, kurios paprastai aukojamos Didžiojo Ketvirtadienio rytą pasaulio katedrose labiau išryškinama kunigystė, tai Paskutinės Vakarienės Mišių apeigos kviečia gilintis į Eucharistijos slėpinį ir jį kontempliuoti. Tai pagrindinis mūsų tikėjimo ir krikščioniškojo gyvenimo slėpinys. Kartu su Eucharistija Vakarienbutyje Viešpats įsteigė sakramentinę kunigystę, kad per amžius būtų tęsiama jo vienintelė Auka: "Tai darykite mano atminimui". Jis taip pat paliko naują broliškos meilės įsakymą. Mazgodamas kojas jis mokė savo mokinius, kad meilė turi virsti nuolankia ir nesavanaudiška tarnyste artimui.


Didįjį Penktadienį, atgailos ir pasninko dieną, prisiminsime Jėzaus kančią ir mirtį, pagarbinsime Kryžių. "Štai Kryžiaus medis, ant kurio kabojo pasaulio Atpirkėjas. Ateikite, pagarbinsime jį". Dievo Sūnus užsikrovė mūsų nuodėmių naštą ant Kalvarijos ir pasiaukojo Tėvui kaip permaldavimo auka. Iš Kryžiaus, mūsų išganymo šaltinio, trykšta mums naujas Dievo vaikų gyvenimas.

Po Penktadienio dramos seka Didžiojo Šeštadienio tyla. Tai vilties ir laukimo diena. Drauge su Marija krikščionių bendruomenė budi maldoje šalia kapo ir laukia džiaugsmingo Prisikėlimo.
Šventą Velykų naktį viskas atnaujinama prisikėlusiame Kristuje. Iš visų žemės kampelių kils į dangų Gloria ir Aleliuja, o šviesa sklaidys nakties tamsą. Velykų sekmadienį džiaugsimės Prisikėlusiuoju ir priimsime iš Jo ramybės palinkėjimą.
Švenčiausioji Mergelė, labiausiai bendradarbiavusi išganymo plane, telydi mus kančios ir kryžiaus keliu, iki pat tuščio kapo, kur galėsime sutikti jos dieviškąjį Sūnų jau prisikėlusį. Ženkime į Didžiojo Tridienio paslaptis jos vedami.