Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Kovo, 2018

Atgailos pamaldos

Vaizdas
GAVĖNIOS SUSITAIKYMO SAKRAMENTO (išpažinties) ŠVENTIMAS
MŪSŲ BAŽNYČIOJE VYKS ŠIŲ METŲ KOVO MĖN. 23 D. 17 VAL.
Pradžia: 17 val. Dievo Žodžio liturgija Sąžinės peržvalga Asmeninė išpažintis Kryžiaus kelio stočių apmąstymas Šv. Mišios
Susitaikymo sakrameto (išpažinties) šventimui patarnaus kunigai švečiai: Kun. Mindaugas Grenda Kun. Gintautas Jančiauskas Kun. Gediminas Tamošiūnas

Verbų sekmadienis

Vaizdas
VERBŲ (VIEŠPATIES KANČIOS) SEKMADIENIS (kovo 25 d.)
Didžioji savaitė prasideda Verbų, arba Viešpaties kančios, sekmadieniu, kuris sujungia Kristaus karališkojo triumfo pranašystę ir jo Kančios paskelbimą. Viešpaties įžengimo į Jeruzalę atminimas pagal senovinį paprotį švenčiamas iškilminga procesija: tikintieji giesmėmis ir gestais mėgdžioja žydų vaikus, išėjusius pasitikti Viešpaties ir giedojusius Jam „Osana“. Procesija gali būti rengiama tik vieną kartą prieš gausiai žmonių lankomas Mišias. Šioje procesijoje tikintieji nešasi palmių ar kitokių medžių šakeles. Prieš procesiją palmių ar kitos šakelės palaiminamos. Po procesijos jos saugomos namuose ir primena tikintiesiems Kristaus pergalę, kurią jie šventė procesijoje. Žodžio Liturgijoje skelbiamas Kančios pasakojimas. Programa 10 val. baroko sakralinės muzikos koncertą skirtą Verbų sekmadieniui „CANTABO DOMINO“ Atliks ansamblis „Duo Barocco“
Renata Dubinskaitė, mecosopranas Saulė Šerytė, mecosopranas Vaiva Eidukaitytė-Storastienė, vargonai
Po…

Elektrėnų parapijos ekonominės tarybos informacija

Vaizdas
Elektrėnų parapijos ekonominės tarybos informacija
Varpams, dedikuotiems Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Palaimintajam Teofiliui Matulioniui, vyskupui, kankiniui ir Lietuvos Globėjui šventajam Kazimierui2018.01.16-2018.02.28 laikotarpiu aukojo: Remėja: Marija Gaivenė (Vilnius). Aukotojai:Zita ir Kęstutis Vaitukaičiai, Kristina Gaidienė, Algis Raibikis, Anelė Drulienė, Jonas Grybauskas, Dalia Butrimavičienė, Romualdas Saidys,Marija Lankutienė, Romualdas Petras Bačianskas, Stasys Pačėsa, Daiva Zarembaitė, Stefanija Sladkevičienė, Marytė Ramanauskienė, Ona Aldona Sedzikauskienė, Audrė Rikterienė, Barauskų šeima, Juozas Norkūnas, Rasutė Labačiauskienė, Romana Aldona Janavičienė, Janina Vilutienė, Genė Urbonienė, Ona Simanavičienė, Aldona Tatarūnienė, Janina Romerienė, Jeronimas Švedas, Jolita Balsytė-Abucevič. Aukotojai savo aukas palikę aukos dėžutėje. Esame jau surinkę40 procentųšiam tikslui reikalingos sumos. Nuoširdžiai dėkojame už aukas šiam kilniam tikslui.

Pastoracinės tarybos vic…